Trung Tâm Đào Tạo Điện Tử

Chương trình đào tạo đề xuất

  • Khóa học 1 – Tiêu chuẩn điện tử
  • Khóa học 2 – Kỹ thuật, sản xuất và thiết kế
  • Khóa học 3 – EMS (Electronics Manufacturing Services)

Khung chương trình khóa học 1 – Tiêu chuẩn điện tử

Lớp đào tạo

Thời gian đào tạo

Đối tượng đào tạo

Tiêu chuẩn chấp nhận mạch điện tử 8 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Yêu cầu về vật liệu và quy trình đối với các cụm điện và điện tử được hàn 8 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử

Khung chương trình khóa học 2 – Engineering & Design Services

Lớp đào tạo Thời gian đào tạo

Đối tượng đào tạo

Đào tạo về sản xuất: lập kế hoạch sản xuất, lập trình máy, theo dõi tiến độ, … 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Đào tạo về quy trình chế tạo, lắp ráp sản phẩm 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Đào tạo về kiểm thử sản phẩm 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Đào tạo về chất lượng: chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng quy trình sản xuất, chất lượng thành phẩm , … 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Đào tạo về thiết bị, máy móc trong nhà máy điện tử 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử
Đào tạo về quy trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm 12 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử

Khung chương trình khóa học 3 – EMS (Electronics Manufacturing Services)

Lớp đào tạo Thời gian đào tạo

Đối tượng đào tạo

Phát triển kinh doanh: lập kế hoạch kinh doanh, 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Sales & Marketing 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Chuỗi cung ứng 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Hệ thống quản lý khách hàng 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Vận hành, sản xuất 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Chất lượng 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Hệ thống quản lý kỹ thuật: Kiểm soát tài liệu, bản vẽ, bản thiết kế, … 10 tuần (2 buổi/tuần) Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc các nhân viên đang làm việc tại các Công ty điện tử.

Các học viên đang muốn nghiên cứu, thành lập Công ty điện tử.

Dịch vụ liên quan