Cung Cấp Bo Mạch

Sun EMS có kinh nghiệm làm việc qua các vật liệu PCB, bao gồm PCB thông thường, PCB HDI, PCB linh hoạt, PCB cứng nhắc, bảng nối đa năng và chất nền IC.

Vật liệu

  • Isola FR4, 370HR, Polymide
  • Nelco 4000-6, 4000-13
  • Rogers 4003, 4350, 445

Bề mặt hoàn thiện

  • Immersion Tin/Gold/Silver
  • Entek 106A organic
  • Hard Gold

Khả năng đáp ứng

  • Layer count 2-56 and Line width/space 0.003
  • Micro Via – Blind or Buried Via Structures
  • Via in Pad
  • Aspect Ratio 14:1

Dịch vụ liên quan